BAO ĐỰNG ĐƯỜNG – BAO TĂM

Ý nghĩa của việc in BAO TĂM, BAO ĐỰNG ĐƯỜNG!