IN NAMECARD

In namecard, in Danh thiếp – Vũ khí nhỏ cho bạn chiến thắng lớn